Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

czarnybez
3217 2c1e 500
Reposted fromluksfer luksfer vialiesinthedark liesinthedark

November 16 2017

9337 ed93
Reposted fromzi zi viaetraga etraga
czarnybez
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaetraga etraga
0015 aad0 500

the-garden-of-delights:

“Portrait of an Elegant Lady” (detail) by François-Hubert Drouais (1727-1775).

czarnybez
czarnybez
Sunset on Frozen Colchuck Lake
czarnybez
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
czarnybez
0210 42a5 500
Shake hand with Niuniu
Reposted fromthedogs thedogs viaszydera szydera
czarnybez
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaszydera szydera
9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous viainnocencja innocencja
czarnybez
Reposted fromMoonTide MoonTide vianiezdara niezdara

November 14 2017

czarnybez
2078 1a75 500
Reposted fromutilized utilized viasexzrekinem sexzrekinem
czarnybez
7930 b797 500
Reposted fromtfu tfu viasexzrekinem sexzrekinem
4135 a40a
Reposted fromselkies-song selkies-song viaIriss Iriss
czarnybez
4526 58a5 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaconvoitise convoitise
4245 a09f 500
Reposted fromclitoris clitoris viaconvoitise convoitise
czarnybez
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaconvoitise convoitise
czarnybez
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl